0

Jogi nyilatkozat

 

Cégadatok Cégnév: Cady-Trade ’95 Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Cady-Trade ’95 Kft.
Székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/a
Adószám: 12038631-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-369951
NAIH-szám: NAIH-55290

Telefonszám: +36 (1) 477 7020
E-mail: info@cady-trade.hu


Bevezetés


Cady-Trade ’95 Kft - a Saeco Vending, Gaggia, Valera, TVS, Vintageteas, Polti, Pellini, Saicaf, Fitness Coffee márkák kizárólagos magyarországi forgalmazója - a továbbiakban Cady-Trade ’95 Kft.- honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel használható. A Cady-Trade ’95 Kft. nem vállalja a felelõsséget a weboldalakon található információk teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jövõt illetõ állítások a Cady-Trade ’95 Kft. legjobb tudásán és meggyõzõdésén alapulnak. Effajta állítások a Cady-Trade ’95 Kft. azon nézetét hivatottak tükrözni, amelyek a jövõbeli eseményekre tekintettel egy adott idõpontban születtek, és ki vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényezõbõl eredõen a valós eredmények jelentõsen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával egyidejûleg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

Általános feltételek

1. Szerzõi jogok

A Cady-Trade ‘95 Kft. internetes megjelenésének oldalai szerzõi jogvédelem alatt állnak. A szerzõi jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történõ felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük - még kivonatos formában is - csak a Cady-Trade ‘95 Kft. engedélyével történhet. A szerzõi jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és külsõ megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek és képanyagok felhasználásához (kivéve a Cady-Trade ‘95 Kft. sajtó képeit) a Cady-Trade ‘95 Kft. elõzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A közzététel és sokszorosítás joga a Cady- Trade ’95 Kft.-t illeti meg.

A Cady-Trade ‘95 Kft. sajtóképeit* a Cady-Trade ‘95 Kft. elõzetes hozzájárulása nélkül nyomtatott vagy elektronikus médiában közzé lehet tenni. Az e célból felhasznált Cady-Trade ‘95 Kft. sajtóképeken szerepelnie kell a "©Cady-Trade ’95 Kft., évszám, Minden jog fenntartva" szövegû hivatkozásnak. Az ilyen felhasználások díjmentesek. A felhasználó köteles azonban egy példányt a Cady-Trade ‘95 Kft. rendelkezésére bocsátani abból a sajtópéldányból, illetve megadni annak a honlapnak a címét, ahol a sajtókép megjelent.

*Sajtókép alatt azon képeket kell érteni, amelyeket Cady-Trade ‘95 Kft. a médiában való megjelenés céljából közzétesz.

2. Márkanevek

Az ezen internetes oldalakon használt Cady-Trade ‘95 Kft. és a Saeco Vending, Gaggia, Valera, TVS, Vintageteas, Polti, Pellini, Saicaf, Fitness Coffee-hoz köthetõ különbözõ emblémák, valamint termékmegjelölések a védjegyoltalom és védjegy bejelentés alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek minõsül.

3. Harmadik személy weboldalaiért a felelõsségvállalás kizárása

a. Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történõ, Cady-Trade ’95 Kft.-tõl független kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalma a Cady-Trade ‘95 Kft. elõtt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelelõen a Cady-Trade ‘95 Kft. nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felelõsséget. Különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a Cady-Trade ‘95 Kft. által mûködtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felelõsséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.Cady-Trade ‘95 Kft. nem felel a szerzõi jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történõ megsértéséért.

d.A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa, illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerzõdés, semmiképpen nem jön azonban létre szerzõdés a Cady-Trade ‘95 Kft. és a látogató között.

A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

4. A felelõsség korlátozása

A Cady-Trade ‘95 Kft. komoly erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A dokumentumok, információk letöltését megelõzõen ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelelõ vírus elleni védelemrõl, például víruskeresõ alkalmazásával. Cady-Trade ‘95 Kft. a vírusok által okozott károkért nem felel.

Cady-Trade ‘95 Kft. igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelenõ szolgáltatásainak zavartalanságát valamint azok elérhetõségét, de azt nem szavatolja. A Cady-Trade ‘95 Kft. nagy gonddal igyekszik összeállítani ezen oldalainak tartalmát és a pontosságára törekszik. Ennek ellenére az oldalon megjelenõ esetleges elírásokért nem vállal felelõsséget.

5. Elõrejelzések és szándéknyilatkozatok

Az internetes oldalon található jövõre vonatkozó kijelentések jóhiszemûen és csak tájékoztatási céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésektõl Cady-Trade ‘95 Kft. valós eredményei jelentõsen eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényezõkre, melyek Cady-Trade ‘95 Kft. tevékenységétõl függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében végzett fenntartása mellett Cady-Trade ‘95 Kft. nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában történõ megjelentetését. Cady-Trade ‘95 Kft. nem vállal felelõsséget ezen elõrejelzésekért és szándéknyilatkozatokért és ebbõl következõen azok aktualizálásának elmaradásáért sem.

Cady-Trade ‘95 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat hajtson végre.

Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók

1. Általános tudnivalók

A Cady-Trade ‘95 Kft.tiszteletben tartja az internetes oldalát felkeresõ személyek személyes adataihoz fûzõdõ jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Cady-Trade ‘95 Kft. az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellenõrizni a jelen internetes oldalon a Cady-Trade ‘95 Kft. részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és - felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen történik. Ennek biztosítására Cady-Trade ‘95 Kft. a szükséges intézkedéséket megteszi.

Jelen megállapítás nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek hiperlinkeken keresztül a Cady-Trade ‘95 Kft. honlapjáról kereshetõek fel.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A Cady-Trade ‘95 Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, - feldolgozáshoz illetve - felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi, személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben Cady-Trade ‘95 Kft. Öntõl valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor errõl, illetve különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás idõtartamáról a konkrét esetben Cady-Trade ‘95 Kft. külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során Cady-Trade ‘95 Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok a következõk: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngészõ verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Cady-Trade ‘95 Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresõszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekbõl az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésbõl személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás megõrizhetõ. Az adatok harmadik személy részére történõ továbbadása szintén a személyes adatok védelmérõl szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen történik.

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a Cady-Trade ‘95 Kft. rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmenõen, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel, harmadik személyek részére nem adja tovább. A Cady-Trade ‘95 Kft. az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. Biztonság

A Cady-Trade ‘95 Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan õrzi, valamint óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Cady-Trade ‘95 Kft. azon szerzõdéses partnerei, amelyek Cady-Trade ‘95 Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a szerzõdéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat Cady-Trade ‘95 Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történõ adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jövõre vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Cady-Trade ’95 Kft, Székhelye: 1089 Budapest,Bláthy Ottó utca 4-8.), vagy E-mail-ben (info@cady-trade.hu). Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Cady-Trade ‘95 Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, idõtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a Cady-Trade ‘95 Kft. adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Cady-Trade ‘95 Kft. minden tõle telhetõt megtesz, hogy kérésének lehetõségei szerinti legrövidebb idõn belül eleget tegyen.

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából Cady-Trade ‘95 Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméretû adatok, melyek ideiglenesen a böngészõprogramról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehetõvé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngészõprogram automatikusan elfogadja. A böngészõprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngészõprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészõprogram Súgó menüpontjában.

6. Használati feltételek módosítása

A Cady-Trade ‘95 Kft. fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekrõl a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

7. Egyéb rendelkezések

A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Mivel oldalunkon nem tudunk megjeleníteni készletadatokat, a Vevõ rendelés visszaigazolása nem minõsül ajánlattételnek.

 

8. Játékszabályzat

 

Édes Napok Budapest - Pellini táblagép játék

 

Részvételi- és játékszabályzat

Jelen promóciós játék célja a Pellini kávé népszerûsítése

 

1. Szervezõ:

A promóciós játékot a Cady-Trade ’95 Kft (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8., adószám: 12038631-2-42) biztosítja a következõ feltételekkel.

 

2. A játék idõtartama:

A játék idõtartama 2015. szeptember 18. 11:00 - 2015. szeptember 20. 20:00

 

3. A játék menete és feltételei:

A játékban azok az Édes Napok Budapest rendezvényen (helyszín: Budavári Palota 1014 Budapest, Oroszlános udvar, Hunyadi udvar, Bonfini kert, Nyugati romkert, idõpont: 2015. szeptember 18. 11:00 – 2015. szeptember 18. 20:00) megjelent látogatók vehetnek részt, akik a Pellini márka standjánál kitöltötték a táblagépen futó „Ismered a kávé útját?” címû játékot, és adataik megadásával hozzájárultak, hogy feliratkoznak a Cady-Trade ’95 Kft. hírlevél programjához.

 

4. Mennyibe kerül?

A játékban való részvétel díjmentes.

 

5. Nyeremények, sorsolás

A játék során egy Pellini kávézó szett (1 csomag Pellini Cremoso 250g és 1 darab Pellini espresso csésze) kerül kisorsolásra.

Az ajándékokat mindazon játékosok között sorsoljuk ki, akik az Édes Napok Budapest rendezvény ideje alatt, 2015. szeptember 18. 11:00 és 2015. szeptember 18. 22:00 között részt vettek a Pellini standjánál található táblagépen futó „Ismered a kávé útját?” címû játékában, és személyes adataik megadásával hozzájárultak, hogy részt vesznek a Cady-Trade ’95 Kft. hírlevél programjában (továbbiakban regisztrált).

A játékban résztvevõ személyek az Édes Napok Budapest rendezvény végeztével összesítve lesznek és a játékban regisztrált 50. személy nyerheti meg az egy darab Pellini kávézó szettet. Ha a regisztráltak száma nem éri el az 50-et, akkor a nyereményt a 25. regisztráló játékos nyerheti meg.

 

A nyertes személy kilétének ellenõrzési idõpontja:

2015. szeptember 21-én 12:00-kor esedékes.

A díjjal kapcsolatos adóterheket a játék szervezõje vállalja.

 

6. Nyertes értesítése

A nyertest a szervezõ e-mailben értesíti a nyeremény átvételének helyérõl és idejérõl. A szervezõ a nyerés tényérõl összesen 2 alkalommal kísérli meg az értesítést, közvetlenül a sorsolást követõen, 2015. szeptember 21-én 13:00-kor, és a következõ naptári napon 2015. szeptember 22-én 13:00-kor.

Az átvétel csak személyesen történhet, személyazonosságának igazolása, valamint az átvételi elismervény aláírásával, a nyertessel elõre egyeztetett idõpontban a Cady-Trade ’95Kft telephelyén.

A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

A játékban részvevõ saját felelõssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelen személy nem élt vissza a játékban való részvételkor, az önön személyes adatainak megadásával, a szervezõt erre vonatkozóan nem terheli felelõsség.

A játékban részt vevõ jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatosan a szervezõ minden nemû felelõsséget és jogi út igénybevételének a lehetõségét kizárja.

 

7. Egyéb tudnivalók

A játékban nem vehetnek részt a Cady-Trade ’95 Kft dolgozói, a játék lebonyolításában közremûködõ cégek, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

A Cady-Trade ’95 Kft visszavonhatja vagy megszüntetheti a játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy mûködési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a játék megszüntetésre kerül a Cady-Trade’95 Kft által, a Cady-Trade ’95 Kft törekszik arra, hogy a megszûntetés tényét elõzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függõen elõfordulhat, hogy az elõzetes értesítés nem lehetséges.

A Cady-Trade’95 Kft nem felelõs, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a regisztráció esetleges hibáiból, hiányosságából, hibás mûködésébõl, a játék során bekövetkezett késésekbõl eredõ vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetõleg szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a résztvevõnél felmerülõ károkért való felelõsséget.

A Cady-Trade ’95 Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Cady-Trade’95 Kft felelõsséget nem vállal.

Jelen játékszabályzat elérhetõ az Édes Napok Budapest rendezvényen (Budavári Palota 1014 Budapest, Oroszlános udvar, Hunyadi udvar, Bonfini kert, Nyugati romkert, idõpont: 2015. szeptember 18. 11:00 – 2015. szeptember 20. 20:00) a Pellini Caffe standjánál.

A Cady-Trade ’95 Kft a résztvevõk által megadott személyes adatokat kizárólag a játékban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve ezen túlmenõen saját marketing tevékenységéhez használja fel. Az adatok az adattulajdonos elõzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

 

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog elõírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

Gyártók
Gyors kereső
 
Ide írja, amit keres.
Részletes keresés
Elfogadott kártyák