0

Jogi nyilatkozat

Cégadatok Cégnév: Cady-Trade ’95 Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Cady-Trade ’95 Kft.
Székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/a
Adószám: 12038631-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-369951
Telefonszám: +36 (1) 477 7020
E-mail: ugyfelszolgalat@cady.hu
vezetés

Cady-Trade ’95 Kft - a Saeco Vending, Gaggia, Valera, TVS, Vintageteas, Polti, Pellini, Saicaf márkák kizárólagos magyarországi forgalmazója - a továbbiakban Cady-Trade ’95 Kft.- honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel használható. A Cady-Trade ’95 Kft. nem vállalja a felelõsséget a weboldalakon található információk teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jövõt illetõ állítások a Cady-Trade ’95 Kft. legjobb tudásán és meggyõzõdésén alapulnak. Effajta állítások a Cady-Trade ’95 Kft. azon nézetét hivatottak tükrözni, amelyek a jövõbeli eseményekre tekintettel egy adott idõpontban születtek, és ki vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényezõbõl eredõen a valós eredmények jelentõsen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával egyidejûleg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

Általános feltételek

1. Szerzõi jogok

A Cady-Trade ‘95 Kft. internetes megjelenésének oldalai szerzõi jogvédelem alatt állnak. A szerzõi jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történõ felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük - még kivonatos formában is - csak a Cady-Trade ‘95 Kft. engedélyével történhet. A szerzõi jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és külsõ megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek és képanyagok felhasználásához (kivéve a Cady-Trade ‘95 Kft. sajtó képeit) a Cady-Trade ‘95 Kft. elõzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A közzététel és sokszorosítás joga a Cady- Trade ’95 Kft.-t illeti meg.

A Cady-Trade ‘95 Kft. sajtóképeit* a Cady-Trade ‘95 Kft. elõzetes hozzájárulása nélkül nyomtatott vagy elektronikus médiában közzé lehet tenni. Az e célból felhasznált Cady-Trade ‘95 Kft. sajtóképeken szerepelnie kell a "©Cady-Trade ’95 Kft., évszám, Minden jog fenntartva" szövegû hivatkozásnak. Az ilyen felhasználások díjmentesek. A felhasználó köteles azonban egy példányt a Cady-Trade ‘95 Kft. rendelkezésére bocsátani abból a sajtópéldányból, illetve megadni annak a honlapnak a címét, ahol a sajtókép megjelent.

*Sajtókép alatt azon képeket kell érteni, amelyeket Cady-Trade ‘95 Kft. a médiában való megjelenés céljából közzétesz.

2. Márkanevek

Az ezen internetes oldalakon használt Cady-Trade ‘95 Kft. és a Saeco Vending, Gaggia, Valera, TVS, Vintageteas, Polti, Pellini, Saicaf-hoz köthetõ különbözõ emblémák, valamint termékmegjelölések a védjegyoltalom és védjegy bejelentés alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek minõsül.

3. Harmadik személy weboldalaiért a felelõsségvállalás kizárása

a. Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történõ, Cady-Trade ’95 Kft.-tõl független kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalma a Cady-Trade ‘95 Kft. elõtt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelelõen a Cady-Trade ‘95 Kft. nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felelõsséget. Különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a Cady-Trade ‘95 Kft. által mûködtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felelõsséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.Cady-Trade ‘95 Kft. nem felel a szerzõi jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történõ megsértéséért.

d.A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa, illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerzõdés, semmiképpen nem jön azonban létre szerzõdés a Cady-Trade ‘95 Kft. és a látogató között.

A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

4. A felelõsség korlátozása

A Cady-Trade ‘95 Kft. komoly erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A dokumentumok, információk letöltését megelõzõen ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelelõ vírus elleni védelemrõl, például víruskeresõ alkalmazásával. Cady-Trade ‘95 Kft. a vírusok által okozott károkért nem felel.

Cady-Trade ‘95 Kft. igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelenõ szolgáltatásainak zavartalanságát valamint azok elérhetõségét, de azt nem szavatolja. A Cady-Trade ‘95 Kft. nagy gonddal igyekszik összeállítani ezen oldalainak tartalmát és a pontosságára törekszik. Ennek ellenére az oldalon megjelenõ esetleges elírásokért nem vállal felelõsséget.

5. Elõrejelzések és szándéknyilatkozatok

Az internetes oldalon található jövõre vonatkozó kijelentések jóhiszemûen és csak tájékoztatási céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésektõl Cady-Trade ‘95 Kft. valós eredményei jelentõsen eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényezõkre, melyek Cady-Trade ‘95 Kft. tevékenységétõl függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében végzett fenntartása mellett Cady-Trade ‘95 Kft. nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában történõ megjelentetését. Cady-Trade ‘95 Kft. nem vállal felelõsséget ezen elõrejelzésekért és szándéknyilatkozatokért és ebbõl következõen azok aktualizálásának elmaradásáért sem.

Cady-Trade ‘95 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat hajtson végre.

Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók

1. Általános tudnivalók

A Cady-Trade ‘95 Kft.tiszteletben tartja az internetes oldalát felkeresõ személyek személyes adataihoz fûzõdõ jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Cady-Trade ‘95 Kft. az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellenõrizni a jelen internetes oldalon a Cady-Trade ‘95 Kft. részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és - felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen történik. Ennek biztosítására Cady-Trade ‘95 Kft. a szükséges intézkedéséket megteszi.

Jelen megállapítás nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek hiperlinkeken keresztül a Cady-Trade ‘95 Kft. honlapjáról kereshetõek fel.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A Cady-Trade ‘95 Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, - feldolgozáshoz illetve - felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi, személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben Cady-Trade ‘95 Kft. Öntõl valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor errõl, illetve különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás idõtartamáról a konkrét esetben Cady-Trade ‘95 Kft. külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során Cady-Trade ‘95 Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok a következõk: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngészõ verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Cady-Trade ‘95 Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresõszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekbõl az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésbõl személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás megõrizhetõ. Az adatok harmadik személy részére történõ továbbadása szintén a személyes adatok védelmérõl szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen történik.

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a Cady-Trade ‘95 Kft. rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmenõen, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel, harmadik személyek részére nem adja tovább. A Cady-Trade ‘95 Kft. az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. Biztonság

A Cady-Trade ‘95 Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan õrzi, valamint óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Cady-Trade ‘95 Kft. azon szerzõdéses partnerei, amelyek Cady-Trade ‘95 Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a szerzõdéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat Cady-Trade ‘95 Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történõ adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jövõre vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Cady-Trade ’95 Kft, Székhelye: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/a.), vagy E-mail-ben (info@cady-trade.hu). Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Cady-Trade ‘95 Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, idõtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a Cady-Trade ‘95 Kft. adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Cady-Trade ‘95 Kft. minden tõle telhetõt megtesz, hogy kérésének lehetõségei szerinti legrövidebb idõn belül eleget tegyen.

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából Cady-Trade ‘95 Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméretû adatok, melyek ideiglenesen a böngészõprogramról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehetõvé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngészõprogram automatikusan elfogadja. A böngészõprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngészõprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészõprogram Súgó menüpontjában.

6. Használati feltételek módosítása

A Cady-Trade ‘95 Kft. fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekrõl a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

7. Egyéb rendelkezések

A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Mivel oldalunkon a készletadatok csak késve szinkronizálódnak, ezért hiányosak lehetnek, a Vevõ rendelés visszaigazolása nem minõsül ajánlattételnek.
A gyártók, ahogyan erről a kezelési utasításokban is értesítik a Felhasználót, élnek az adott termék, azok tartozékai és a kezelési utasítás, előzetes bejelentés nélkül történő változtatás jogával. Ezért az oldalainkon a termékleírások, tartozéklisták a legújabb gyári specifikációktól eltérhetnek. Vásárlás előtt javasoljuk, hogy azokat egyeztesse munkatárunkkal. Amennyiben Ön esetlegesen téves információ alapján vásárolna, élhet a vásárlástól való elállás jogával. 14 nap az elállási jog, ami azt jelenti, hogy 14 naptári napon belül akár indoklás nélkül is visszavesszük az interneten megvásárolt terméket. A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó ezen jogát a jogszabályoknak megfelelően a termék megrendelése és az áruátvétele közti időben is gyakorolhatja. Ezen jogosultság nem illet meg abban az esetben, ha a bemutatótermünkben személyesen vásároltad meg a terméket / termékeket. 
A vásárlónak az ezirányú nyilatkozatát a KAPCSOLAT menüpont alatt feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen is lehetősége van érvényesíteni.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 A Cady-Trade ’95 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) mint a www.cady.hu,  a www.saecomarkaszerviz.hu domain nevek alatt elérhető weboldalak (a továbbiakban együttesen: Weboldal), valamint a blog.saecomarkaszerviz.hu  domain név alatt elérhető blog (a továbbiakban: „Blog”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, a Blog, illetve az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal, illetve a Blog használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra és a Blogra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal, valamint a Blog használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

1. Az oldal üzemeltetője:

Név:Cady-Trade ’95 Kft.

Cím:1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.

Tel: +36 1 4777020

E-mail: ugyfelszolgalat@cady.hu

 

2. A kezelt adatok köre

Regisztráció során

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni (a továbbiakban: Regisztráció). A regisztráció nem kötelező, csak abban az esetben történik fiók létrehozás, amennyiben a Felhasználó hozzájárul ehhez a vásárlási folyamat lezárása előtt feltüntetett checkbox segítségével. Ellenkező esetben csak és kizárólag azok az adatok kerülnek rögzítésre, melyek elengedhetetlenek a vásárlás teljesítéséhez.

 

A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • jelszó*;
 • számlázási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám)*;
 • telefonszám*;
 • hírlevél feliratkozás;
 • hozzájárulás profilalkotáshoz.

 

A webáruházban történő vásárlás során

 

Amennyiben Felhasználó a Regisztrációt követően a Weboldalon valamelyik terméket kiválasztja, a vásárlásra szolgáló felületen lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Adatkezelő teljesíteni tudja megrendelését. A vásárlás során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 • szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)*;
 • fizetés módja*;
 • szállítás módja*;
 • megjegyzés.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Adatkezelő kijelenti, hogy a tranzakciós adatok a bankkártyával történő fizetési lehetőséget biztosít Unicredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Bank adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Bank honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

 

A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy megrendelését a megadott info@saeco.hu e-mail címre küldi el. AMegrendelést, valamint a megadott személyes adataokat az Adatkezelő kizárólag a saját ügyviteli rendszerébe rögzíti. A megadott és rögzített adatok köre megegyezik a Regisztráció során megadandó adatok körével. Az e-mailen történő rendelés esetén Felhasználói profil nem jön létre, csak abban az esetben, ha a Felhasználó külön kezdeményezi a Regisztrációt is.


Felhasználói profil

 

A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai;
 • a Felhasználó megrendeléseivel kapcsolatos adatai; - Ha friss a regisztráció, akkor nincs korábbi rendelés
 • a Felhasználó e-mail értesítései/hírlevél feliratkozási beállításai;
 • a Felhasználó Program keretében gyűjtött pontjai.

 

A Felhasználói profil használata során Felhasználónak lehetősége van a webáruházban történő vásárláshoz szükséges adatokat megadni, a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni, profilalkotáshoz hozzájárulni vagy a hozzájárulást visszavonni, korábbi megrendeléseit megtekinteni, Programmal kapcsolatos információkat nyomon követni, valamint termékértesítést beállítani.

 

Törzsvásárlói kártyaprogram

 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen az Adatkezelő Törzsvásárlói kártyaprogramjához (a továbbiakban: Program) csatlakozni. A Programba csatlakozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • Kártya postázási címe*.

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett bemutatóteremben lehetőség van a Programba papírlapú adatlapon is feliratkozni, mely a jelen pontban meghatározott adatokat tartalmazza, valamint a Felhasználónak lehetősége van – hozzájárulása alapján – telefonszámot is megadni, mely nem kötelező.

 

Kapcsolat chat programon keresztül

 

A Felhasználónak a Weboldal látogatása során lehetősége van Adatkezelővel kapcsolatba lépni chat felületen keresztül (a továbbiakban: Chat). A Chat-en keresztül a következő személyes adatok megadására van lehetőség:

 

 • e-mail cím;
 • név;
 • beszélgetés tartalma.

 

Ajánlatkérés

 

Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a www.tablazat.hu domain alatt elérhető weboldal szolgáltatásának igénybevétele során ajánlatot kérjen Adatkezelőtől. Ennek érdekében Felhasználónak regisztrálnia kell a www.tablazat.hu weboldalon, majd a megadott adatokat a www.tablazat.hu weboldal üzemeltetője átadja Adatkezelőnek.

 

Profilalkotás

 

A Weboldalon, a Regisztráció, illetve a webáruházban történő vásárlás során Felhasználónak lehetősége van hozzájárulását adnia ahhoz, hogy az Adatkezelő személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Profilalkotás során a következő személyes adatokat, és személyes adatoknak minősülő információkat használja fel az Adatkezelő:

 

 • e-mail cím;
 • weboldal látogatással kapcsolatos adatok (IP cím, cookie alapú információk);
 • a webáruházban megtekintett termékkel kapcsolatos adatok;
 • a webáruházban megvásárolt termékkel kapcsolatos adatok;
 • korábban kiküldött hírlevelekkel kapcsolatos interakció (megnyitás, továbbítás, link kattintás)

 

Piackutatás

 

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelő üzletében a külön erre a célra rendszeresített papíralapú adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) piackutatási célú kérdőívet kitölteni, és ezt követően adatai megadásával az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

 

Panaszkezelés során

 

 • írásbeli panasz esetén:

 

  • név;
  • levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím;
  • panasz tárgya és tartalma.

 

 • szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 

  • név;
  • lakcím;
  • panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma;
  • panasz egyedi azonosítószáma.

 

 

A Weboldalon, illetve az Adatlapon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

Szervízszolgáltatás ajánlat kérése

 

Felhasználónak lehetősége van a www.saecoszerviz.hu weboldalon keresztül az erre a célra rendszeresített felületen megadnia adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő szervízszolgáltatásait igénybe tudja venni. A Programba csatlakozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • a javítandó géppel, illetve a problémával kapcsolatos információk*;
 • név*;
 • e-mail cím*;
 • cím*;
 • telefonszám*.

 

Blog használata során 

 

Amennyiben a Felhasználó valamely Blog bejegyzéshez hozzá kíván szólni, a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): 

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

 3. Az adatkezelés célja

 

Adatkezelő a Weboldalról és a Blogról elérhető, illetve a jelen Tájékoztatóban meghatározott egyéb szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Weboldalon történő Regisztráció és a Webáruházban történő vásárlás során: Az adatkezelés célja a Weboldal, illetve a Weboldalon elérhető webáruház szolgáltatásainak biztosítása, így a vásárlás céljából létrejött szerződés nyilvántartása és teljesítése, a vásárolt termékek kézbesítése, a vásárlással kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • Felhasználói profil létrehozása esetén: a Felhasználói profilban tárolt adatok, vásárlások kezelése, módosítása, törlése, az adatok felhasználása webáruházban történő vásárlás megkönnyítése céljából.
 • Hírlevélre történő feliratkozás esetén: Az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, rendezvényekről, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban: „Hírlevél”).
 • Profilalkotás során: Az adatkezelés célja, hogy a Adatkezelő személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely célból a Adatkezelő a Weboldalon elhelyezett sütik (cookie-k) segítségével automatizált módon felméri az Felhasználó Weboldal látogatási, vásárlási szokásait, preferenciáit (Adatkezelési nyilvántartási szám: …) A sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatást itt érheti el:
 • A Program igénybevétele során: Az adatkezelés célja a Programmal kapcsolatos információk küldése, kapcsolattartás, a Program igénybevételéhez szükséges kártya postázása.
 • Chat használata esetén: Az adatkezelés célja a Felhasználó és az Adatkezelő közötti kommunikáció biztosítása.
 • Ajánlatkérés esetén: A www.tablazat.hu weboldalon keresztül megadott információk alapján az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlat küldése.
 • Piackutatás során: Az Adatkezelő által összeállított kérdőív kitöltése során megadott adatok felhasználásával Hírlevél küldése a Felhasználó részére, valamint a fogyasztói szokások feltérképezése.
 • Szervízajánlat kérése során: A Felhasználó érdeklődése esetén az érdeklődésének megfelelő szervízajánlat küldése, valamint az Adatkezelő által biztosított szervízszolgáltatások biztosítása.
 • Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja a Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.
 • Blog használata esetén: Az adatkezelés célja a Blogon elérhető bejegyzésekhez hozzászólások írása, a hozzászólások moderálása, kapcsolattartás a Felhasználóval.

 

4. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Regisztráció, a Felhasználói profil, a Program igénybevétele esetében, Blog használata, illetve Profilalkotás és a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

Ajánlatkérés, valamint Szervízajánlat kérése esetén Adatkezelő a személyes adatokat az ajánlatkérés, illetve a javítási szolgáltatás teljesítését követő 30 nap elteltével törli.

Chat használata esetén a Felhasználó által megadott adatokat, valamint a beszélgetés tartalmát a Chat használatát követő 30 nap elteltével törli.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

A Weboldalon elérhető webáruházban történő vásárlás esetén a vásárlást követő 5 (öt) évig kezeli a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy törölje a Felhasználói profilt, amennyiben Felhasználó a Regisztrációjától számított egy éven belül nem lép be Felhasználói profiljába, és a Regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben megjelölt határidőn belül sem jelzi, hogy Felhasználói profilját ne töröljék.

 

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 A jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések során Felhasználó hozzájárul, hogy a Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése – a jelen pontban meghatározott eset kivételével – a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 A Weboldalon történő megrendelés, vásárlás során kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásától (illetve annak visszavonásától) függetlenül a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a.

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon, a Blogon, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

6. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

7. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás 

A személyes adatok megismerésére a Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

Név: DPD Hungária Kft.

Elérhetőség: dpd@dpd.hu

Feldolgozás célja: Csomagszállítás

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Elérhetőség: info@gls-hungary.com

Feldolgozás célja: Csomagszállítás

 

Név:  EV2 Internet Kft (1149 Budapest, Róna u. 120-122)

Elérhetőség: info@ev2.hu

Feldolgozás célja: Webfejlesztés és tárhely szolgáltatás

Adatvédelmi szabályzat: https://cpanel.hu/wp-content/uploads/2018/05/asz.pdf 

 

Név: Instapage Inc.

Elérhetőség: help@instapage.com

Feldolgozás célja: Űrlap és landing oldal platform

 

Név: The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)

Elérhetőség: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Feldolgozás célja: Levelező platform

 

Név: PROGEN MÉRNÖKI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Elérhetőség: +36 1 481 9000

Feldolgozás célja: Ügyviteli rendszerfejlesztés és karbantartás

 

Név: KS Spedition & Logistic Kft.

Elérhetőség: Tel: +36 24 540 660

Feldolgozás célja: Raktározás, csomagszállítás

 

Név: MiniCRM Zrt.

Elérhetőség: help@minicrm.hu

Feldolgozás célja: Ügyfélkezelő rendszerfejlesztés és karbantartás

 

Név: Online Comparison Shopping Kft. (Árukereső)

Elérhetőség: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Feldolgozás célja: Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja.

 

Név: Automizy Inc.

Elérhetőség:3422 Old Capitol Trail, PMB# 993, Wilmington, DE 19808

Feldolgozás célja: E-mail marketing és automatizációs platform

 

Név: Webshop Marketing Kft

Elérhetőség: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Feldolgozás célja: Pop-up rendszer üzemeltetés a weboldalon

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

8. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a marketing@saeco.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a marketing@saeco.hu e-mail címen vagy a 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a marketing@saeco.hu e-mail címén vagy postai úton a 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet, illetve ne alkalmazza vele szemben a Profilalkotást. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához, illetve a Profilalkotáshoz adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a Hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a  marketing@saeco.hu címen, illetve a 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld, illetve a Profilalkotást vele összefüggésben nem alkalmazza.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést, Profilalkotás) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybe vett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a Felhasználó úgy érzi, ennek az Adatkezelő nem felelt meg, úgy kérjük, írjon a marketing@saeco.hu e-mail címre, vagy a 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; postai címre. 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu), illetve az illetékes bíróságnál. 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

10. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs Felhasználórendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

  

A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk – cookie-k

Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg.  Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan - jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő csak abban az esetben kapcsolja össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzon. A következő cookie-k felhasználására kerül sor:

 

A felhasznált személyes adat vagy információ

Az adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

·         kosár tartalma

Ha valamilyen oknál fogva megszakad a vásárlás, nem szükséges a korábban kosárba helyezett termékeket ismét megkeresni és beletenni. Gördülékenyebb a vásárlói élmény ez által.

Kosár törléséig vagy a vásárlás befejezéséig.

·         regisztráció után belépve marad egy ideig (tárolja a felhasználónevet és jelszót)

Ha nem tud folyamatosan nézelődni vagy vásárolni az oldalon, egy bizonyos időkorláton belül akkor is ugyanúgy fogadja a webshop (kedvezményes ár, kosara tartalma..stb.), mint ahogyan a megszakított weboldal látogatás előtt volt.

A webshop beállított munkamenet idejének végéig.

·         felhasználó által megtekintet/megvásárolt termékek

A későbbiekben marketing célokra felhasználandó adat, mely azt szolgálja, hogy minél személyre szabottabb ajánlatokat, tanácsokat és üzeneteket küldhessünk a felhasználónak, ezzel segítve pl. a termék karbantartását tehát élettartamának meghosszabbítását, a felhasználó edukálását, vagy kiegészítő termék ajánlását.

A felhasználó adatbázisból való törléséig.

·         statisztikai adatok – oldalon töltött idő, eszköz, földrajzi hely, böngésző típusa…stb.

Célja a weboldal optimalizációja, a maximális felhasználói élmény biztosítása érdekében – mennyire volt érdekes az adott tartalom a felhasználónak (oldalon töltött idő); az oldal funkcióinak reszponzivitása megfelelő (milyen eszközről látogatta); megfelelő nyelven és a megfelelő tartalmakat láthassa a tartózkodási helyének függvényében.

A felhasználó adatbázisból való törléséig.

·         böngésző preferenciák (nézet asztali/mobil, betűméret, nagyítás…stb.)

Ha korábban beállított egy bizonyos preferenciát, az oldalra visszalátogatva ugyanazt tudja megjeleníteni a weboldal.

A felhasználó adatbázisból való törléséig.

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

COOKIE-K ELLENŐRZÉSE, KEZELÉSE ÉS KIKAPCSOLÁSA

Böngésző beállítása: Lásd a böngésző feltételeit. Az alábbi linkeken segítséget találsz a sütik beállításához:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer

ANONIM GOOGLE ANALYTICS SÜTIK KIKAPCSOLÁSA

Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy a Google Analytics sütik Rád vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítened kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngésződbe.
Erről további információkat az alábbi linkeken található:

http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

https://www.google.com/settings/ads/preferences/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a … weboldallal. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog elõírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

 
 
Gyártók
Gyors kereső
 
Ide írja, amit keres.
Részletes keresés
Elfogadott kártyák